FANDOMציר הזמן המקורי של פיפוש מחולק לארבעה חלקים עיקריים: לפני הספינה, לפני התפוצצות הספינה, לאחר התפוצצות הספינה ולאחר הבריחה מהאי.

  • יום 1 - האירועים שקרו ביום הראשון על הספינה.
  • יום 2 - האירועים שקרו ביום השני על הספינה
  • יום 3 - האירועים שקרו ביום השלישי על הספינה
  • יום 4 - האירועים שקרו ביום הרביעי על הספינה
  • יום 5 - האירועים שקרו ביום החמישי על הספינה
  • יום 1 - האירועים שקרו ביום הראשון על האי.
  • יום 2 - האירועים שקרו ביום השני על האי
  • יום 3 - האירועים שקרו ביום השלישי על האי.
  • ציר הזמן לאחר הבריחה מהאי - בקרוב